Allmän information om praktikplatser som samordnas av PraktikKvarnen

Sjöfartens PraktikKvarn samarbetar med ett 20-tal finländska rederier. PraktikKvarnen förmedlar platser på cirka 70 av rederiernas fartyg. Det förekommer säsongsvariationer i antalet fartyg, till exempel är isbrytarna enbart i trafik på vintern och en del isbrytare har då praktikantplatser. På somrarna har ro-pax-fartygen och vissa lastfartyg extra besättning och därför inga hyttplatser för praktikanter.

Handelsfartygen till vilka PraktikKvarnen förmedlar praktikplatser är alla under finsk flagg och i internationell trafik. Praktikplatser på fartyg i inrikestrafik i Finland, eller på auditerade skolfartyg, förmedlas av sjöfartsutbildningarna. PraktikKvarnen har just nu inget samarbete med utländska rederier. Studenten kan själv kontakta utländska rederier, men i så fall skall hen först diskutera ärendet med den egna skolans praktikansvariga.

Kvarnen skiljer mellan två olika fartygskategorier: linjefartyg och fartyg i tramptrafik, dvs. ”vilda linjers fartyg”. Linjefartyg följer en relativt regelbunden rutt (linje). Linjen körs enligt tidtabell, men naturligtvis med hänsyn till förändringar i t.ex. vädret. Trampfartyg följer utbudet av frakt, dvs. de tar sin last enligt order om hamn och för den till beordrad destination. Tidtabellerna för trampfartyg kan variera mycket och följande hamn är inte alltid känd.

Kvarnen försöker fördela praktikplatserna cirka två veckor i förväg, men då och då kan platser erbjudas med mycket kort varsel. Detta gäller särskilt trampfartyg, men i regel påverkar utbud och efterfrågan hur snabbt en praktikplats kan fås.

De fartyg som PraktikKvarnen förmedlar platser till trafikerar främst i Östersjön och/eller i Nordsjön. Trampfartygen kan ibland köra också till andra hav.

Praktiken är uppdelad i manskaps- och befälspraktik. Manskapsnivå – vaktman, reparatör och elektriker. Befälsnivå – vaktstyrman, vaktmaskinmästare och fartygselektriker.

Rederien och fartygen ansvarar för praktiken och praktikanten ombord. PraktikKvarnen fungerar endast som en förmedlare av praktikplatser samt som en länk mellan studenter, rederier och skolor.

Praktiken erbjuder stora möjligheter

Kvarnens mål är att ge praktikanten en så mångsidig bild av sjömansyrket som möjligt. PraktikKvarnen försöker uppnå målet genom att ge praktikanten platser på så många olika fartyg, rederier och fartygstyper som möjligt. PraktikKvarnen försöker också fördela olika långa ”törnar” (praktiktid ombord) till respektive praktikant. Under praktiken på olika fartyg kan man få uppleva att en typ av fartyg som inte verkade intressant i början, i själva verket är det bästa alternativet för en själv. Praktiken möjliggör en inlärningsmiljö där studenten kan ta in nödvändiga kunskaper och färdigheter för yrket. Mångsidig praktik i olika fartygsmiljöer främjar lärande och professionell utveckling.

Törnens längd bestäms långt av fartygets rutt och av antalet aktiva sökande till praktik. I princip varierar törnarnas längd från tre till sex veckor. Tre veckor är en minimiperiod, fyra är en mycket vanlig längd och ibland kan törnen bli upp till t.o.m. nio veckor lång. De datum en student meddelas för en törn är alltid preliminära! Fartygens tidtabeller kan ändras mycket snabbt, så det är viktigt att vara beredd på olika förändringar.