Information om praktik för rederier

För att få en grundexamen i sjöfart förutsätts färdigheter och kompetenser vilka uppnås i en yrkesmässig arbetsmiljö, genom handledd fartygspraktik (i fortsättningen ”praktik” eller ”fartygspraktik”). Syftet med praktiken är att utföra praktiska arbetsuppgifter och att genom det skaffa den yrkeskompetens som krävs för att utöva yrket i den riktiga verksamhetsmiljön.

Den handledda fartygspraktiken inom sjöfartsbranschen baserar sig på den internationella konventionen The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Under fartygspraktiken används internationellt sammanställda praktikböcker– The On Board Training Record Book som är skapade av International Shipping Federation (ISF).

Handledd praktik utförs huvudsakligen på fartyg i rederier som har ett dokumenterat säkerhetsledningssystem som uppfyller ISM-kodens bestämmelser.

Praktiken är en del av studentens examen men även konkretiserar vad arbete på fartyg kräver

Målen för den handledda fartygspraktiken bygger på de studier som studenten genomfört innan praktiken. Respektive rederi bör säkerställa tillräckliga resurser för handledning, så att praktikperiodens mål kan uppfyllas. Praktikfartyget och rederiet ansvarar för praktiken, praktikens säkerhet och för att praktikanten får information om arbetarskydd och säkerhets-aspekter.

Hur Kvarnen instruerar praktikanterna:

PraktikKvarnen strävar efter att bekräfta praktikplatserna för studenter i god tid. På så sätt får alla parter information om vad som slagits fast och studenten kan förbereda sig inför avresan. Schemaändringar är ofta nödvändiga och eleverna uppmanas därför att ta förändringen i beaktande. När praktikplatsen är bekräftad för studenten har hen fått i uppdrag att vara i kontakt med fartyget/rederiet. Praktikanten och fartyget/rederiet skall tillsammans komma överens om praktiska ärenden inför för praktiken. Det är också en bra tid för praktikanten att presentera sig.

Under korona, för att minimera smittorisken, har alla praktikanter instruerats att vara i frivillig karantän eller i karantän-liknande förhållanden innan fartygspraktiken påbörjas

Praktikanterna är försäkrade av utbildningarna då de utför arbetsuppgifter under praktiken. Utbildningsinstitutionens försäkring omfattar inte fritiden under fartygspraktiken – dvs t.ex. tiden då praktikanten sover, äter, eller går i land. För detta ändamål bör praktikanten ha en egen personförsäkring, såsom t.ex. en rese-, fritids- eller olycksfallsförsäkring.

PraktikKvaarnens regler hittas här.

Rederien och fartygen ansvarar för praktiken och praktikanten ombord. PraktikKvarnen fungerar endast som en förmedlare av praktikplatser samt som en länk mellan studenter, rederier och skolor.