Bild: Pekka Karppanen, SSB

Praktikanthandledaren ombord

Avsikten med handledd fartygspraktik är att ge studenterna färdigheter och kompetenser för yrket. Samtidigt vill man även förbättra studenternas initiativförmåga, samarbetsförmåga, självförtroende och självständiga problemlösning.

Ombord koordinerar en av arbetsgivarens utsedda person praktikantens lärande. Den som ansvarar för att handleda praktiken skall ha goda kunskaper om utbildningsprogrammet och målen för praktiken.

Praktikhandledaren stöder praktikanten att orientera sig i arbetet och i att komma in i arbetsgemenskapen. Handledaren ger råd, vägleder och följer upp de uppgifter som utförs. Praktikanterna har kommit olika långt i sina studier. En del av dem är ombord för första gången, andra är mer erfarna och en del blir snart utexaminerade. Praktikhandledaren skall ta praktikantens erfarenhet i beaktande vid handledningen. De mest erfarna praktikanterna kan ges mer krävande uppgifter medan det för praktikanter som just har börjat är viktigt att få bekanta sig med grundläggande arbete.

Praktikanten är extra ombord, dvs hen ingår inte i minimibemanningen. En praktikant kan inte ersätta en besättningsmedlem och markeras därförs på besättningslistan som en ”praktikant”. En praktikant kan inte ha utpekade ansvarsområden.

Enligt avsnitt A-I / 6 i STCW skall personen som bedriver handledad praktik  vara i enlighet med STCW:

  • känna till praktikprogrammet och förstå innehållet i praktiken
  • hen måste inneha behörighetsbrev för den uppgift hen handleder för.

Enligt Del-B-II / 1 i STCW bör rederiet följa utvecklingen av praktikantens kompetenser. Syftet är då att rederier och fartyget har tydliga praktik processer och uppföljningsprinciper.

 

Samarbete spelar en viktig roll – Kvaliteten på praktiken påverkas av både studentens egen motivation och praktikhandledarens satsning

 

Fartygspraktiken delas i manskaps- och befälsnivå. Fartygspraktiken för vaktman, reparatör eller fartygselektriker är praktik på manskapsnivå. Fartygspraktiken för vaktstyrman, vaktmaskinmästare eller fartygselektriker är praktik på befälsnivå. De som studerar på befälsnivå (vaktstyrman, vaktmaskinmästare) kan även göra AT-praktik via PrkatikKvarnen. Mera om AT här.

Praktikanten, med stöd av praktikhandledaren, skall uppnå de mål hen har satt upp och lära sig de uppgifter ombord som beskrivs i praktikboken. Syftet med praktikboken är att stärka inlärningen och att fördjupa praktikantens kunnande inom utvalda områden. Praktikhandledaren (ibland kaptenen) signerar de utförda uppgifterna i praktikantens praktikbok. Praktikhandledarens underskrift är ett bevis på att praktikanten har utfört uppgifter och fått nya färdigheter under fartygspraktiken.

När praktikperioden börjar närma sig mot sitt slut, bör praktikanten komma överens med befälhavaren eller fartygets praktikhandledare om en lämplig dag och hamn att lämna fartyget. Ifall fartyget trafikerar i finska hamnar, bör praktiken avslutas i Finland. Datumen för praktikperioden som ges av Kvarnen, är alltid enbart preliminära.  bör PraktikKvarnen bör även informera om när och var praktikenavslutas.

I slutet av varje praktikperiod ifyller praktikanten och praktikhandledaren ombord var sitt feedback-formulär. Fartygets praktikhandledare fyller i ett formulär över praktikanten och hens prestationer under praktiken. Praktikanten, i sin tur, fyller i feedback över fartyget, om hur fartyget fungerade som praktikfartyg och inlärningsmiljö. Mer information om båda feedbackformulären hittar du här.