Jobba hårt, vila bra

I regel följer praktikanten samma arbetstider som övriga anställda på fartyget. Lagstadgade vilotider bör naturligtvis alltid uppfyllas:

  • Arbetstagaren skall ges en vilotid på minst 10 timmar (dygnsvila) under varje 24-timmarsperiod. Dygnsvilan får delas upp i högst två perioder, av vilka den ena skall vara oavbrutet i minst sex timmar. Tiden mellan två på varandra följande vilotider får inte överstiga 14 timmar.
  • Under varje period av sju dagar, skall en arbetstagare ges en vilotid på sammanlagt minst 77 timmar
  • En paus på mindre än 30 minuter räknas inte till den ovan avsedda vilotiden.

PraktikKvarnen och sjöfartsutbildningarna har tillsammans sammanställt rekommendationer för praktikanters arbetstider. Praktikantens arbetsdag bör vara ca 8-10 timmar. Tid som överstiger 8 timmars daglig arbetstid, bör ägnas endast åt väsentliga inlärningsuppgifter, så som förtöjning av ett fartyg, ankring eller deltagande i säkerhetsövningar.

Studenter måste vara 16 år gamla för att kunna delta i fartygspraktik.

9.4.1976/296 Sjöarbetstidslag 9 b § (23.2.2001/151) Specialbestämmelse om unga arbetstagare;

  • Arbetstagare under 18 år skall ges en minst nio timmar lång oavbruten vilotid per dygn.
  • Unga arbetstagare får inte hållas i arbete mellan klockan 24 och klockan 05, om det inte är fråga om ett övningsprogram som hänför sig till den ungas utbildning.