Work hard, rest well

Pääsääntöisesti opiskelija noudattaa samoja työaikoja kuin laivan muut työntekijät. Lailliset lepoajat on aina täytyttävä:

  • Työntekijälle on annettava jokaisen 24 tunnin aikana vähintään 10 tunnin lepoaika (vuorokausilepo). Vuorokautinen lepoaika voidaan jakaa enintään kahteen jaksoon siten, että toisen jaksoista on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi tuntia. Peräkkäisten lepoaikojen väli ei saa olla 14 tuntia pidempi.
  • Seitsemän päivän jakson aikana yhteensä vähintään 77 tunnin lepoaika.
  • Alle 30 minuutin taukoa ei lueta tarkoitettuun lepoaikaan.

Merenkulun HarjoitteluMylly sekä merikoulut ovat yhdessä laatineet suositukset harjoittelijoiden työaikaan. Harjoittelijan työpäivän tulee olla noin 8–10 tuntia. Yli 8 tunnin työt tulisi käyttää merkittävästi hyödyllisiin oppimistehtäviin, esimerkiksi laivan kiinnittämiseen, ankkurointiin tai osallistumalla turvallisuus harjoituksiin.

Harjoittelijoiden on oltava 16 vuotta päästäkseen harjoitteluun.

9.4.1976/296 Merityöaikalaki 9 b § (23.2.2001/151) Nuoria työntekijöitä koskeva erityissäännös;

  • Alle 18-vuotiaalle työntekijälle on annettava vähintään yhdeksän tunnin yhtäjaksoinen vuorokautinen lepoaika
  • Nuorta työntekijää ei saa pitää työssä kello 24:n ja 05:n välisenä aikana, ellei kysymys ole nuoren koulutukseen liittyvän harjoitusohjelman suorittamisesta.