Vad är handledd fartygspraktik?

För att få en grundexamen i sjöfart förutsätts färdigheter och kompetenser vilka uppnås i en yrkesmässig arbetsmiljö, genom handledd fartygspraktik (i fortsättningen ”praktik” eller ”fartygspraktik”). Syftet med praktiken är att utföra praktiska arbetsuppgifter och att genom det skaffa den yrkeskompetens som krävs för att utöva yrket i den riktiga verksamhetsmiljön.

Kriterierna och arrangemangen för fartygspraktik inom en examen i sjöfart bestäms i den internationella konventionen International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Under fartygspraktiken används också internationellt sammanställda praktikböcker så som International Shipping Federation (ISF) – The On Board Training Record Book.

Allmänna mål med fartygspraktiken

Praktiken är en del av studentens examen och den konkretiserar också vad arbetet på fartyg kräver. Studenten skall sträva till att ta ut det mesta möjliga av praktiken eftersom den möjliggör en inlärningsmiljö där studenten kan ta in nödvändiga kunskaper och färdigheter för yrket. Till studentens fördel är att hen kan göra sin praktik på olika typer av fartyg. Mångsidig praktik i olika miljöer, på olika fartyg, främjar lärande och professionell utveckling.

Alla praktikplatser ombord på finska fartyg i internationell trafik fördelas via Sjöfartens PraktikKvarn, ”PraktikKvarnen”.

Studenterna vid finska sjöfartsutbildningsinstitutioner (i fortsättningen sjöfartsutbildningar eller endast ”utbildningar”) kan ansöka om praktikplats via PraktikKvarnen. Vid ansökan om praktikplats skall studenten registrera sig i systemet och noggrant fylla i sina uppgifter. Fartygspraktik förmedlad av PraktikKvarnen är icke-betald.