Vikten av handledd fartygspraktik vid brist på arbetskraft

Handledd fartygspraktik är den studerandes visitkort till arbetslivet – arbetslivet måste vara attraktivt för att man ska kunna locka till sig ny arbetskraft.

Den 29–30 september 2022 anordnade Finlands Maskinbefälsförbund en kurs i Tammerfors för sjöfartens och statens lotskutterförare samt förtroendemän. Kursen hade flera teman och ämnesområden. Talare från olika aktörer hade bjudits in och Sjöfartens PraktikKvarn var en av deltagarna.

I Finland finns det åtta läroanstalter inom sjöfartsbranschen, och handledd praktik på fartyg ingår som en väsentlig del i branschens utbildning. Sjöfartens PraktikKvarn ansvarar för att koordinera dessa praktikplatser. Under ett år fördelar PraktikKvarnen i genomsnitt cirka 900 praktikplatser.

Under PraktikKvarnens anförande gick man igenom praktikens betydelse och inverkan på den brist på arbetskraft som råder i branschen. Vi diskuterade hur praktikens kvalitet och framgång påverkar de studerandes bild av arbetet till sjöss och därigenom hela branschen och tillgången till arbetskraft.

Branschens dragningskraft påverkas av många olika faktorer, både när det gäller nya och befintliga arbetstagare. De befintliga arbetstagarnas tillfredsställelse med arbetet påverkas bl.a. av arbetsförhållandena, trivseln och lönen.

För att få ny arbetskraft till branschen måste man se till att den är attraktiv, annars hittar man inte till den. Utbildningen och utbildningens kvalitet spelar en viktig roll med tanke på arbetskraftsläget och bristen på arbetskraft. En intressant och väl handledd utbildning ger en bra grund och är ett villkor för kompetent arbetskraft. Handledd fartygspraktik är också en stor och viktig del av utbildningen. En lyckad praktik under studierna är extremt viktig för praktikanten. Praktiken är mycket ofta den studerandes första kontakt med arbetslivet, eller åtminstone den första kartläggningen av ens kunskaper om sjöfarten. Om man får en negativ upplevelse av praktiken är risken att man inte återkommer till sjöfarten efter studierna eller att man till och med avslutar studierna helt.

Praktikupplevelsen påverkas bland mycket annat till stor del av praktikantens egen inställning och insats samt av hur personalen, och framför allt den praktikansvariga på fartyget, agerar. De har stor påverkan på praktikanten och på om praktikperioden blir en framgång genom sin inställning och attityd. Den praktikansvariga och personalen måste vara medvetna om att en studerande som ska praktisera på fartyget är där för att lära sig och inte nödvändigtvis kan allt såsom en erfaren veteran kan – alla är ju trots allt barn i början.

Vi tenderar ofta att glömma att det är de unga som kommer att forma framtiden och utveckla branschen. Vi får inte blunda för de som kan ha något helt nytt att erbjuda branschen. Vi får inte kväva deras entusiasm och tankar.

Med tanke på den framtida arbetskraften är det bra att komma ihåg att de studerandes intresse för sjöfarten kan påverkas av deras möjlighet att bygga upp en karriär i rederier där de har praktiserat.

Vi uppmuntrar de studerande att lämna respons om varje praktik så att vi bättre kan följa praktikens kvalitet på olika fartyg. Praktiken går i regel problemfritt och praktikanterna samlar på sig sjödagar. Däremot finns det alltid utrymme för förbättring och därför vill PraktikKvarnen börja arbeta på ett eventuellt projekt som syftar till att se till att all praktik håller samma kvalitet.

En lyckad praktik består av många olika delar, som praktikanten, fartyget och dess personal, läroanstalten, rederiet och PraktikKvarnen. Genom vår egen insats kan vi alla ge praktikanten en bild av hur det framtida arbetet kommer att se ut, en bild som vi naturligtvis vill ska vara bra. Allt vi gör styrs också av nationella och internationella bestämmelser.


Samarbete och en individuell insats från alla delaktiga har stor betydelse för att vi ska nå vårt gemensamma mål!

Publiserad i Finlnads Sjöfart tidningen

Tekst: Fanni Säteri