Ohjatun laivaharjoittelun merkitys työvoimapulan aikana

Ohjattu laivaharjoittelu on opiskelijan käyntikortti työelämään – työelämän tulee olla houkutteleva, jotta saadaan uutta työvoimaa.

Syyskuun lopussa 29.-30.9.2022, Suomen Konepäällystöliitto järjesti Tampereella kurssin meri- ja valtionpuolen luotsikutterikuljettajille sekä luottamushenkilöille. Tilaisuudessa oli useampia teemoja ja aihealueita. Puhujia oli kutsuttu eri toimijoilta ja Merenkulun HarjoitteluMylly oli yksi osallistujista.

Suomessa toimii kahdeksan merenkulkualan oppilaitosta ja alan koulutukseen kuuluu olennaisena osana ohjattu harjoittelu laivalla. Merenkulun HarjoitteluMylly huolehtii näiden harjoittelupaikkojen koordinoinnista. Keskimäärin HarjoitteluMylly jakaa noin 900 harjoittelupaikkaa yhden vuoden aikana.

HarjoitteluMyllyn puheenvuoron aikana käytiin läpi harjoittelun merkitystä ja sen vaikutusta alalla vallitsevaan työvoimapulaan. Keskustelimme, miten harjoittelun laatu ja onnistuminen vaikuttavat opiskelijoiden mielikuviin merityöstä, ja sitä kautta koko alaan ja työvoiman saatavuuteen.

Monet tekijät vaikuttavat alan houkuttelevuuteen, niin uusien kuin nykyisten työntekijöiden osalta. Nykyisten työntekijöiden tyytyväisyyteen omassa työssään vaikuttaa mm. työolosuhteet, viihtyvyys ja palkka.

Uuden työvoiman saanti alalle edellyttää, että toimialan on näyttäydyttävä ulospäin houkuttelevalta, muutoin alalle ei löydetä. Koulutuksella ja sen laadulla on merkittävä rooli työvoimatilannetta ja työvoimapulaa ajatellen. Kiinnostava ja hyvin ohjattu koulutus antaa hyvän pohjan ja on ehto pätevälle työvoimalle. Tärkeänä ja isona osana koulutusta on myös ohjattu laivaharjoittelu. Onnistunut harjoittelu opiskeluiden aikana on harjoittelijalle äärimmäisen tärkeä asia. Se on hyvin usein ensimmäinen kosketus työelämään, tai ainakin merenkulun ammattitaitojen kartoittamiseen. Mikäli harjoittelusta kertyy negatiivisia kokemuksia, on vaarana, että opiskelija ei tutkinnon suorittamisen jälkeen palaa merille tai jopa keskeyttää opinnot kokonaan

Harjoittelukokemukseen vaikuttaa monen muun ohella merkittävästi harjoittelijan oma asenne ja panos, sekä henkilöstön, että ennen kaikkea laivalla toimivan harjoitteluvastaavan toiminta. He vaikuttavat suuresti asenteellaan ja suhtautumisellaan harjoittelijaan, ja siihen miten harjoittelujakso onnistuu. Harjoitteluvastaavan ja henkilöstön on tunnistettava, että harjoitteluun saapuva opiskelija on laivalla oppimassa eikä välttämättä osaa kaikkea kuten kokenut konkari – kukaan ei ole seppä syntyessään.

Saatamme usein unohtaa, että nuorilla on avaimet tulevaisuuden toimiin ja alan kehittämiseen. Meidän ei tule ummistaa silmiä ja korvia niiltä, joilla voi olla jotakin täysin uutta annettavaa alalle. Emme saa tukahduttaa heti alussa heidän intoaan ja ajatuksiaan.

Tulevaa työvoimaa ajatellen on hyvä muistaa, että opiskelijan kiinnostukseen merenkulkua kohtaan saattaa vaikuttaa hänen mahdollisuutensa rakentaa urapolkua varustamoissa, jossa hän on käynyt harjoitteluissa.

Kannustamme harjoittelijoita jättämään jokaisesta harjoittelusta palautetta, näin pystymme paremmin seuraamaan harjoittelun laatua eri laivoilla. Pääsääntöisesti harjoittelut sujuvat moitteetta ja harjoittelijat saavat kerättyä meripäiviä. Aina kuitenkin löytyy parannettavaa ja siksi HarjoitteluMyllyllä on kiinnostusta lähteä työstämään mahdollista projektia, jonka tarkoituksena olisi saada kaikkialle tasalaatuista harjoittelua.

Onnistunut harjoittelu koostuu monesta eri osasta kuten opiskelijasta, laivasta ja sen henkilöstöstä, oppilaitoksesta, varustamosta sekä HarjoitteluMyllystä. Me kaikki annamme omalla tekemisellämme harjoittelulle ja harjoittelijalle mielikuvan tulevasta työstä ja tietysti haluamme sen olevan hyvä. Kansalliset ja kansainväliset säädökset ohjaavat myös meidän kaikkien toimintaa.


Yhteistyöllä ja jokaisen sidosryhmäläisen omalla panoksella on suuri merkitys yhteisen tavoitteen onnistumiseen!

Julkaistu Voima ja Käyttö- lehdessä 6-7/2022

Teksti: Fanni Säteri